REGULAMENT

de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii de

Publicitate, Reclamă şi Afisaj în Municipiul Braşov

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

ART. 1 – Prezentul regulament stabileste conditiile in care se desfasoara activitatea de publicitatereclama si afisaj in municipiul Brasov.
ART. 2 – Agentii economici, persoane juridice romane sau straine, precum si persoanele fizice autorizate conform legii pot folosi mijloacele de publicitate, reclama si afisaj in municipiul Brasov, cu respectarea dispozitiilor legale si ale prezentului regulament.
ART. 3 – Activitatea serviciului de specialitate se desfasoara sub autoritatea administratiei publice locale care controleaza si urmareste realizarea strategiilor in domeniul publicitatii si reclamei pe domeniul public si privat pe plan local, in deplina concordanta cu reglementarile prevazute de legislatia in vigoare.
ART. 4 – Obiectul de activitate al serviciului de specialitate il constituie gestionarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de publicitate, reclama si afisaj.
ART. 5 – Prevederile prezentului regulament se aplica posesorilor de firme, operatorilor de publicitate, precum si executantilor de astfel de lucrari ce isi desfasoara activitatea pe domeniul public si privat al municipiului Brasov, precum si beneficiarilor reclamei si a proprietarilor de imobile pe care sunt amplasate sisteme publicitare sau alte mijloace prin care se realizeaza activitatea de reclama si publicitate.
ART. 6 – Conditiile tehnice prevazute in prezentul regulament au caracter minimal, dupa caz putandu-se aproba, de catre autoritatile publice competente, si alte conditii tehnice privindpublicitatea, reclama si afisajul, pe baza unor studii de specialitate.

CAPITOLUL II
DEFINITII

ART. 7 – Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc urmatorii termeni:
AFIS/POSTER : mijloc de transmitere a unui mesaj cu caracter publicitar sau informativ, realizat din material flexibil (panza, hartie, compozite polimerice, etc), ce se expune prin aplicare pe suport independent.
BANNER: mijloc de transmitere a unui mesaj cu caracter publicitar sau informativ, realizat din material flexibil (panza, hartie, compozite polimerice, etc), ce se expune prin fixare/agatare de cel putin un suport independent.
CASETA LUMINOASA : mijloc de transmitere a unui mesaj cu caracter publicitar sau informativ, realizat din material dur, in forma paralelipipedica, de regula luminat interior, ce se expune pe suport independent prin bride de fixare speciale ce asigura rigiditate sistemului.
ESARFA PUBLICITARA : mijloc de transmitere a unui mesaj cu caracter publicitar sau informativ, realizat din material flexibil (panza, hartie, compozite polimerice, etc), ce se expune pe suport independent prin bride de fixare speciale ce asigura rigiditate sistemului.
FIRMA: – reprezinta constructia pe care se poate inscriptiona numele, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau alte texte specifice obiectului de activitate, sub care o persoana fizica autorizata sau juridica isi exercita activitatea, si care se va amplasa numai la locul de desfasurare al activitatii.
MESH : mijloc de transmitere a unui mesaj cu caracter publicitar sau informativ, realizat din material flexibil tip retea (panza, hartie, compozite polimerice, etc), cu caracteristici de transparenta, ce se expune prin fixare/agatare de cel putin un suport independent.
PANOU PUBLICITAR : placa rigida din metal sau material sintetic dur, de marimi variate pe care se pot aplica prin diferite procedee mesaje cu caracter publicitar sau informativ.
PANOU MOBIL : mijloc publicitar de transmitere a unui mesaj cu caracter publicitar sau informativ, autoportant, amplasat fara fixare pe sol.
PROMOVARE: – ansamblul de activitati si mijloace (incluzand publicitatea, reclama, organizarea de evenimente, distribuirea de mostre, etc.), prin care se incearca crearea unui avantaj de piata pentru un produs, serviciu sau idee.
PUBLICITATE: – totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse si servicii care fac obiectul vanzarii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinatiei unor spatii, etc.
PUBLICITATE STRADALA : publicitatea exterioara, desfasurata in spatii deschise
RECLAMA: activitatea cu rol de a atentiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idee ; termen folosit si cu semnificatia restransa de support folosit in activitatea de reclama si publicitate.
SISTEM PUBLICITAR: – structura (poate fi o constructie sau o confectie dintr-un material nealterabil) ce serveste drept suport pentru mesaje publicitare.

CAPITOLUL III
CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE
PUBLICITATE, RECLAMA si AFISAJ

ART. 8 – Orice mijloc de publicitate, reclama si afisaj, poate fi realizat, amplasat si utilizat cu respectarea prevederilor actelor normative in materie si ale prezentului Regulament.

III.1. FIRMA
ART. 9 – In municipiul Brasov se permite amplasarea de catre agentii economici a firmelor numai la sediul si/sau punctul de lucru declarat conform prevederilor legale.
ART. 10 – Conditii tehnice de amplasare a firmelor
Firmele se amplaseaza pe fatada spatiului pe care il definesc, in locuri special prevazute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural si constructiv.
Nu se accepta firme din materiale fara durabilitate ( panza, poliplan, carton), iar pe arterele principale firmele vor fi tip caseta luminoasa.
Pe cladirile de locuit avand spatii comerciale sau cu alta destinatie, situate la parter, parter si mezanin, firmele se vor amplasa numai pe fatadele corespunzatoare acestor spatii, exceptie fiind in cazul cladirilor de locuit prevazute cu parapet plin si continuu la balconul etajului imediat superior unde se pot amplasa firme pe acesta numai cu acordul proprietarilor si al asociatiei de proprietari.
Firmele agentilor economici ce desfasoara activitati economice intr-un apartament de bloc situat la etajele superioare ale imobilului se pot amplasa, numai cu acordul proprietarilor, in zona accesului la scara respectiva.
Firmele realizate in consola (perpendicular pe fatada) se vor monta la inaltimea minima de 2,5 m de la nivelul trotuarului.
Fata de planul fatadei (limita de proprietate a terenului) firmele vor putea iesi in consola maxim 1,20 m, dar pastrand o distanta de minim 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca acestia exista) pentru obiecte situate la mai putin de 6,00 m inaltime.
Grosimea firmelor pozitionate paralel cu fatada nu va fi mai mare de 0,25 m.
Copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate/ridicate de la nivelul trotuarului minim 2,50 m si vor iesi din planul fatadei maxim 1,5 m, dar pastrand o distanta de minim 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor (daca acestia exista).
Firmele luminoase amplasate la mai putin de 50 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si lumina intermitenta.
In cazul cladirilor prevazute cu o incinta imprejmuita, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau perpendicular fata de aceasta in conditiile art.10 alin.8, distanta fata de elementele imprejmuirii fiind de minim 15 cm:
a. – copertina inscriptionata cu firma sau reclama
b. – firma sau reclama in consola ancorata de cladire
c. – firma sau reclama sustinuta de un suport amplasat in spatele imprejmuirii
Metodologia de avizare si autorizare a firmelor
Amplasarea firmelor se face numai in baza autorizatiei de construire, obtinuta conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru obtinerea certificatului de urbanism, in vederea amplasarii de firme, beneficiarul(solicitantul) va depune la registratura Primariei Municipiului Brasov, pentru serviciul de specialitate urmatoarele:
– cerere, completata cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
– plan incadrare in zona – sc. 1:1.000;
– plan de situatie, la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a firmei si cotat fata de repere fixe identificabile;
grafica reclamei;
– copie extras Carte Funciara, nu mai vechi de 3 luni, al imobilului in cauza ;
– document de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism.
Pentru obtinerea autorizatiei de construire, beneficiarul (solicitantul) va intocmi, in trei exemplare, urmatoarea documentatie:
– cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire, completata cu elemente de identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;
– certificat de urbanism (in copie) aflat in termen de valabilitate;
– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de un proiectant autorizat;
– documentul de plata a taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire;
– documentele, avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.
– Avizul Directiei pentru Cultura si Culte, Patrimoniul Cultural National pentru firmele amplasate pe imobile existente in zona istorica amunicipiului.

III.2. RECLAMA PUBLICITARA AMPLASATA PE IMOBILE SI LA SOL
ART.11. Activitatea de reclama/publicitate realizata pe imobile – constructii.
Reclama pe imobile poate fi realizata numai prin urmatoarele sisteme publicitare:
I). Pe panou publicitar
II). Pe casete luminoase
Sistemele publicitare mentionate in aliniatul precedent se pot amplasa numai pe :
1. calcanul imobilelor ;
2. fatada unui imobil care trebuie sa indeplineasca obligatoriu urmatoare conditii:
a) trebuie sa aiba 80% plin
b) panoul sa nu obtureze ferestrele existente
3. terasele cladirilor
Se accepta reclama tip Mesh si/sau pe suport poliplan montate pe fatadele imobilelor, cu exceptia zonei istorice a orasului unde aceasta activitate este interzisa.
Pe un imobil va putea fi amplasat doar un singur sistem publicitar, pe fatada sau pe calcan, si un singur sistem publicitar pe terasa imobilului in cauza. Amplasarea se va realiza numai cu acordultuturor proprietarilor imobilului.
Va fi considerat imobil, in sensul prezentului Regulament, si partea de cladire care reprezinta o scara numerotata ce face parte din adresa postala a respectivei cladiri.
Continutul reclamelor nu va contraveni normelor de estetica, civilizatie, decenta si bun gust.
In situatia in care exista indoieli cu privire la continutul reclamei, acesta se va supune avizarii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor se pot amplasa alaturi de firme si sisteme publicitare de tipul celor prevazute de art.11 alin.1 pe care se poate desfasura activitate de publicitate daca reclama are o conexiune stricta cu activitatea desfasurata in acel spatiu. Reclama amplasata pe fatada unui spatiu comercial de la parterul imobilului va fi tratata diferentiat fata de firma prin culoare, forma si dimensiuni si poate fi amplasata si peste ferestrele spatiului comercial.
Sistemele publicitare se vor amplasa astfel incat sa nu impiedice functionalitatea constructiilor si a elementelor acestora si sa nu afecteze structura de rezistenta a cladirilor.
Suprafata max. admisa a panoului publicitar nu va depasi 50 mp si va fi obligatoriu iluminat.
Reflectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure o iluminare uniforma si sa nu afecteze traficul auto si pietonal, precum si comfortul locatarilor din imobil, fiind mascate de elemente ale constructiei sau reclamei. Distanta dintre partea cea mai coborata a reflectoarelor si nivelul trotuarului sau a terenului, dupa caz, va fi de minim 3,00 m.
Sistemele publicitare amplasate pe terasele imobilelor vor avea inaltimea de maxim 1/5 din inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m in cazul constructiilor mai inalte de 30 m.
Se interzice desfasurarea activitatii de reclama/publicitate, si implicit amplasarea de sisteme publicitare, pe:
ƒ imobile ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice;
ƒ gardurile si in cadrul perimetrului cimitirelor;
ƒ imobile monumente istorice;
ƒ imobile in care isi desfasoara activitatea unitati sanitare;
ƒ imobile in care isi desfasoara activitatea unitati de invatamant, cultura sau
altele asemenea – cu exceptia unor evenimente publice organizate sau daca reclama are legatura cu obiectul de activitate al institutiei respective si cu acordul forului tutelar;
ƒ imobile apartiand lacasurilor de cult;
ƒ constructii provizorii (chioscuri)
ƒ stalpi de folosinta in comun, cu exceptia casetelor luminoase si a esarfelor publicitare;
ƒ arbori;
ART. 12 – Activitatea de reclama efectuata prin sisteme publicitare amplasate la sol.
Clasificarea sistemelor publicitare pe care se poate efectua reclama la sol:
– panou publicitar pe suport propriu;
– totem;
– statii R.A.T. ce inglobeaza suprafete destinate efectuarii de reclama;
– sisteme publicitare volumetrice;
– ansambluri de panouri;
Dimensionarea si amplasarea sistemelor publicitare publicitare se va face cu respectarea conditiilor impuse de Ordinul nr.571/1997 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si a O.G. nr. 43/1997 republicata, privind regimul drumurilor.
Se interzice :
– amplasarea de sisteme publicitare mobile autoportante pe raza municipiului Brasov.
– amplasarea de panouri publicitare cu lumina dinamica la distanta mai mica de 50 m de intersectii, fie semaforizate, fie nesemaforizate.
– amplasarea sistemelor publicitare luminoase care pot tulbura linistea publica si siguranta circulatiei.
– amplasarea de semne directionale pe stalpi (casete).
– amplasarea sistemelor publicitare in parcuri sau zone bogat plantate, in zone verzi cu caracter ornamental, precum si in cele destinate recreerii si a locurilor de joaca amenjate in acest sens este interzisa, in cazuri de exceptie fiind necesara intocmirea unui studiu de impact avizat si aprobat in conditiile legii.
In zona istorica a orasului se interzice amplasarea sistemelor publicitare, cu exceptia celor de interes public stabilite prin decizia autoritatilor administratiei publice locale.
Obiecte de reclama volumetrice sau ansambluri de panouri se pot amplasa numai in locuri stabilite cu acordul Administratorului drumului si al comisiilor de specialitate din cadrul Primariei Mun. Brasov.
Amplasarea sistemelor publicitare se va face cu protejarea:
ƒ spatiilor verzi amenajate ca atare;
ƒ arborilor de aliniament stradal;
ƒ vegetatiei dendro-floricole existente.

Panourile publicitare luminoase de tip backlite, prevazute cu doua fete de expunere, vor fi prevazute la solicitarea expresa formulata de Primaria Municipiului Brasov, prin serviciul de specialitate, cu ceasuri digitale/analogice pentru afisarea orei/datei si temperaturii. Achizitionarea, montarea si intretinerea ceasurilor se va realiza prin efort propriu al operatorului de publicitate, iar contravaloarea energiei electrice consumate de acestea se va achita de catre municipalitate.
Toate sistemele publicitare vor fi luminoase sau iluminate cu sursa proprie de lumina.
Alimentarea cu energie electrica a sistemelor publicitare se va face doar cu fir postat subteran, fiind interzise cablajele aeriene de la stalpii de iluminat public.
Metodologia de avizare si autorizare a sistemelor publicitare amplasate la sol pe domeniu public, privat si pe imobile-constructii
Amplasarea panourilor publicitare la sol pe domeniu public, privat si pe imobile se va face numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, emisa conform prevederilor legale in vigoare, si in baza unui contract de inchiriere valabil incheiat cu proprietarul/administratorul imobilului sau terenului.
Contractul mentionat in paragraful precedent se va putea incheia numai dupa emiterea certificatului de urbanism de catre autoritatea competenta.
Locatiile destinate amplasarii de panouri publicitare pe domeniul public se identifica de catre serviciul de specialitate, care are totodata si obligatia de a verifica si analiza daca terenurile in cauza se incadreaza prevederilor legale in vigoare privind amplasarea de sisteme publicsa se acopere intreg arealul municipiului Brasov. In acest sens la intocmirea caietului de sarcini,itare la sol.
Inchirierea amplasamentelor apartinad domeniului public al municipiului catre operatorii de publicitate se va face numai prin licitatie publica organizata pe grupe de amplasamente, astfel incat serviciul de specialitate va avea in vedere gruparea amplasamentelor pe strazi, cartiere, etc., astfel incat pe anumite zone sa se dezvolte activitati de reclama si publicitate cu o linie de prezentare  uniforma.
Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, in vederea amplasarii de sisteme publicitare la sol pe domeniu privat, beneficiarul (solicitantul) va depune la registratura Primariei Municipiului Brasov pentru serviciul de specialitate urmatoarele:
– cerere completata cu elementele de identificare ale beneficiarului;
– plan incadrare in zona – sc. 1:1.000;
– plan de situatie, la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a panoului publicitar si cotat fata de repere fixe identificabile;
grafica reclamei;
– simulare foto a sistemului publicitar pe locatia solicitata.
– extras C.F. nu mai vechi de 3 luni al imobilului in cauza;
– document de plata a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism;
Serviciul de specialitate va intocmi situatia panourilor amplasate in U.T.R (unitatea teritoriala de referinta).
Serviciul de specialitate va completa si va depune in numele solicitantului cererea tip pentru obtinerea Certificatului de urbanism.
Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, beneficiarul (solicitantul) va intocmi si va depune, intr-un termen de 30 de zile de la incheierea contractului de inchiriere/asociere, urmatoarea documentatie: si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii- cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire, completata cu elemente de identificare lucrarilor de construire;
– certificat de urbanism (in copie);
– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de un proiectant autorizat, in trei exemplare;
– documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;
– documentele, avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
Inainte de punerea in functiune a obiectivului, respectarea conditiilor de siguranta a circulatiei si de amplasare, in conformitate cu acordul prealabil si cu autorizatia de amplasare si acces, se consemneaza printr-un proces-verbal.
Pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, in vederea amplasarii de sisteme publicitare pe fatadele imobilelor (domeniu privat), beneficiarul (solicitantul) va depune la registratura Primariei
Municipiului Brasov pentru serviciul de specialitate urmatoarele acte:
– cerere completata cu elementele de identificare ale beneficiarului;
– plan incadrare in zona – sc. 1:1.000;
– plan de situatie, la scara 1:500, pe care va fi marcat vizibil locul de amplasare a panoului publicitar si cotat fata de repere fixe identificabile;
grafica reclamei, din care sa rezulte culorile folosite, dimensiunile si sistemul de prindere ce va fi folosit;
– simulare foto a sistemului publicitar pe locatia solicitata;
– extras C.F. nu mai vechi de 3 luni al imobilului in cauza;
– acordul de principiu (date de identificare si semnatura) al locatarilor care vor fi afectati de amplasarea mesh-ului si care va constutui, ulterior, baza de incheiere a contractului
– document de plata a taxei pentru eliberarea Certificatului de Urbanism;
Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, beneficiarul (solicitantul) va intocmi si va depune, urmatoarea documentatie:
– cerere tip pentru emiterea Autorizatiei de Construire, completata cu elemente de identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;
– certificat de urbanism (in copie);
– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire intocmit de un proiectant autorizat, in trei exemplare;
– documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;
– documentele, avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism.
Pentru obtinerea avizului Comisiei de arhitectura din cadrul PMBv, se depune:
grafica reclamei – la scara, pe coala A4, precum si simulare fotografica, din care sa rezulte culorile folosite, dimensiunile si sistemul de prindere ce va fi folosit;
– copie dupa contractul de publicitate pentru efectuarea de reclama pe locatia ce face obiectul autorizarii (pentru determinarea perioadei in care se va afisa reclama);
– documentul de plata a taxei speciale pentru avizarea graficii reclamei.
Avizul se elibereaza de catre Comisia tehnica de amenajare a teritoriului din cadrul PMBv la fiecare schimbare a graficii reclamei. Avizarea este obligatorie la fiecare schimbare a graficii, chiar daca reclama in cauza s-a amplasat in mod repetat, dar nu continuu, pe aceeasi locatie si a mai facut obiectul avizarii intr-o solicitare ulterioara.
Taxa speciala destinata avizarii se stabileste la nivelul de 2 Euro/m.p./luna pentru zonele “A” si “B” si de 1,5 Euro/m.p./luna pentru zonele “C” si “D” si se achita anticipat la ridicarea avizului.
Zonele (“A”, “B”, “C” si “D”) unde pot fi amplasate meshuri corespund zonificarii municipiului
Brasov, aprobata de H.C.L. nr.410/1999 si modificat de H.C.L. nr.333/2000.

III.3 CASETE LUMINOASE SI ESARFE PUBLICITARE
AMPLASATE PE STALPI
ART. 13 – Pe stalpii adiacenti carosabilului, fara indicatoare de circulatie, se pot amplasa directionat spre trotuar, sisteme publicitare tip caseta luminoasa si / sau esarfe publicitare care vor avea dimensiunile de 0,8 x 1,2 x 0.2 m / 0.8×1.2m si distanta de minim 3,5 m de la cota terenului amenajat.
Distanta intre marginea casetei luminoase (marginea exterioara paralela cu stalpul pe care s-a montat) si elementul cel mai avansat al fatadei unei constructii va fi de minim 1,5 m..
In zona istorica a orasului, se interzice montarea casetelor luminoase si/sau esarfelor publicitare, cu exceptia celor cu scop de informare si promovare a turismului sau a unor manifestari/evenimente publice organizate de, sau impreuna cu autoritatile publice locale.
Este interzisa montarea de casete luminoase si / sau esarfe publicitare pe stalpii pe care sunt indicatoare de circulatie (semafoare, etc.)
Metodologia de avizare si autorizare a casetelor luminoase si a esarfelor publicitare
Serviciul de specialitate identifica stalpii de folosinta in comun pe care se pot amplasa casete luminoase si/sau esarfe publicitare si vor supune aprobarii aceste amplasamente comisiilor de specialitate din Primaria Municipiului Brasov, ulterior serviciul de specialitate obtinand Certificatele de Urbanism si avizele necesare eliberarii Autorizatiei de Construire.
Inchirierea stalpilor catre operatorii de publicitate se face prin licitatie publica, organizata pe grupe de stalpi, astfel incat activitatea de reclama si publicitate sa se dezvolte in toate zonele municipiului Brasov.
In acest sens la intocmirea caietului de sarcini, serviciul de specialitate va avea in vedere inchirierea pe grupe a stalpilor astfel incat pe strazile din municipiul Brasov sa se dezvolte activitati de reclama si publicitate cu o linie de prezentare uniforma.
Caietele de sarcini ce stau la baza organizarii licitatiilor publice de inchiriere a stalpilor de folosinta in comun se aproba de catre o comisie stabilita prin Decizie de Primar.
Dupa adjudecarea amplasamentelor si incheierea contractelor de inchiriere, operatorul de publicitate va depune la serviciul de specialitate, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire urmatoarea documentatie:
– contract inchiriere stalpi de folosinta in comun (inclusiv stalpii pe care sunt amplasate indicatoarele stradale ) incheiat intre Primaria Municipiului Brasov si beneficiar (solicitant);
– cerere completata cu elemente de identificare si date tehnice conform proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire;
– Certificat de Urbanism (in copie);
– proiectul pentru obtinerea Autorizatiei de Construire intocmit de un proiectant autorizat;
– documentul de plata a taxei pentru eliberarea Autorizatiei de Construire;
Taxa de publicitate si de inchiriere stalp, datorata de beneficiarul firmei, se va achita pe intreg anul la Directia Fiscala, pana la data de 31.03. a anului in curs, dupa aceasta data percepandu-se penalitati pentru o perioada de doua luni, dupa care se va proceda la desfiintarea neconditionata a casetei si rezilierea contractului de inchiriere.
III.4 RECLAME SONORE
ART. 14 Utilizarea reclamelor sonore se accepta numai cu acordul autoritatilor administratiei publice locale, pe perioada desfasurarii unor evenimente majore, cu conditia ca sonorizarea sa fie in concordanta cu normele legale privind nivelul zgomotului.
Metodologia de avizare si autorizare a reclamelor sonore
Utilizarea reclamelor sonore se poate face numai in baza documentului legal pentru ocupare temporara a domeniului public (abonament, adeverinta) emis de serviciul de specialitate, documentatia fiind cea prevazuta de hotararea ce sta la baza emiterii actului.
III.5 PUBLICITATE REALIZATA PE VEHICULE
ART. 15 – Se pot amplasa reclame realizate din materiale autocolante si/sau vopsite pe mijloacele de transport public local de calatori: autobuze, troleibuze, tramvaie, sau pe orice alt tip de vehicul, cu repectarea prevederilor H.G.955/2004.
Folosirea vehiculelor special echipate pentru a face reclama pe teritoriul municipiului
Brasov, se poate face in urmatoarele conditii:
– nu se permite stationarea pe drumurile publice sau in locuri vizibile dinspre acestea;
– suprafata de publicitate amplasata pe un vehicul nu va depasi 16,00 m.p.;
– este interzis ca acest tip de vehicule sa circule in convoi mai mare de 2 masini, cu o viteza mai mare de jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada;
– circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale. Acest aviz are valabilitate de o zi;
– inainte de a fi puse in circulatie aceste tipuri de vehicule, se vor achita taxele de publicitate, exceptie de la aceste taxe facand vehiculele apartinand Regiilor Autonome si serviciilor aflate in subordinea Consiliului Local;
– permis de L.T.(libera trecere) cu precizarea traseelor pe care se va desfasura activitatea de publicitate.
Metodologia de avizare si autorizare a publicitatii pe vehicule
Pentru obtinerea avizului, in vederea amplasarii de reclame pe vehicule (inclusiv pentru mijloacele de transport in comun apartinand R.A.T.), beneficiarul (solicitantul) va depune la registratura Primariei pentru serviciul de specialitate:
– cerere completata cu elementele de identificare ale beneficiarului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
– copie a cartii de identitate a vehiculului pe care urmeaza sa se amplaseze reclama;
– desene din care sa reiasa modul de amplasare a reclamei pe suprafata vehiculului ;
grafica si continutul reclamei.
Taxa de publicitate se va achita anticipat, pentru intreaga perioada de publicitate.
III.6 PUBLICITATE PE SUPRAFETELE DE AFISAJ
ALE PRIMARIEI

ART.16 Sistemele publicitare sau suprafetele de afisaj din cadrul unor sisteme publicitare, proprietate sau administrate in exclusivitate in baza unor contracte/acorduri incheiate cu Primaria Mun. Brasov vor fi utilizate preponderent pentru afisarea de informatii de utilitate publica sau de interes public.
Ca exceptie, in limita posibilitatii, se pot amplasa pe aceste suprafete publicitare si autocolante/afise cu scop informativ pentru cetateni pe perioada derularii unor manifestari culturale, sociale sau sportive sau orice alt tip de manifestare.
Organizatorii acestor manifestari vor solicita serviciului de specialitate acordul pentru folosirea acestor panouri.
Metodologia de avizare si autorizare a publicitatii pe panourile primariei
Pentru obtinerea avizului, in vederea amplasarii de colante/afise publicitare pe panourile
Primariei, solicitantul va depune la registratura Primariei Mun. Brasov pentru serviciul de specialitate:
– cerere completata cu elementele de identificare ale agentului economic, cu precizarea scopului solicitarii actului;
– copie a colantei/afisului publicitar;
– declaratie pe proprie raspundere in ceea ce priveste numarul total de colante/afisuri, suprafata publicitara totala si perioada de expunere;

III.7 ALTE FORME DE PUBLICITATE
ART.17 Se pot amplasa temporar, pe perioada derularii unor manifestari culturale, sociale, sportive sau comerciale, in incinte expozitionale sau in piete special amenajate, stadioane si alte asemenea, sisteme publicitare gonflabile daca reclama efectuata prin acestea se refera strict la evenimentul in cauza.
Santierele in lucru pot fi imprejmuite cu panouri care sa fie suport pentru reclama. In acest caz dimensiunile reclamelor vor fi dictate de dimensiunea imprejmuirilor. Continutul reclamei va fi avizat, ori de cate ori va fi schimbat, de catre serviciul de specialitate.
Se pot amplasa reclame realizate cu materiale autocolante pe geamul vitrinelor, spatiilor cu alta destinatie decat dea de locuinta, dar numai cu avizul serviciului de specialitate pentru suprafete  mai mari de 1 mp.
Sistemele publicitare existente in incinta arenelor sportive de pe teritoriul municipiului Brasov se supun normelor prezentului Regulament in ceea ce priveste amplasarea. Proprietarii sau, dupa caz, administratorii acestor arene vor raspunde pentru activitatea de reclama, publicitate si afisaj desfasurata in incinta lor.
Distribuirea de mostre si tiparituri (pliante, flyere, etc) prin intermediul difuzorilor volanti sau din aparate de zbor, se va desfasura in baza unui act emis in acest sens de catre serviciul de specialitate din cadrul Primariei Mun. Brasov.
Metodologia de avizare si autorizare a altor forme de publicitate
Pentru obtinerea avizului, solicitantul va depune urmatoarele acte:
– Cerere, care va contine elementele de identificare ale solicitantului, date privind modul de realizare a reclamei, in functie de forma de publicitate solicitata.
– Continutul/mesajul reclamei ce urmeaza a fi transmis sau copia tipariturii;
– Plan de situatie al zonei unde urmeaza a se efectua reclama, cotat fata de repere fixe, dupa caz;
– Certificatului Unic de Inregistrare al agentului economic care va efectua activitatea de reclama, in copie;
– Actul de identitate al unui reprezentant legal al agentului economic, dupa caz;
– Certificat de neurmarire fiscala, emis de Directia Fiscala Brasov; Pentru eliberarea avizului solicitantul va face dovada achitarii taxei de publicitate.

IV. CONDITII GENERALE
ART. 18

a. Continutul materialelor publicitare si mesajelor publicitare transmise de orice forma de firma si reclama, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei, se va incadra in prevederile Legii nr.148/26.06.2000-privind publicitatea si a Legii nr. 457/2004-privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun.
b. Operatorii de publicitate ce detin sisteme publicitare au obligatia de a mentine amenajate in permanenta suprafetele de afisaj ale sistemelor publicitare amplasate la sol si pe cladiri pe raza municipiului Brasov. In perioada in care nu exista contract de publicitate, operatorii de publicitate vor amenaja obligatoriu suprafatele de expunere cu materiale cu continut informativ privind monumente istorice sau zone de interes turistic din municipiul Brasov, reclame ce se vor realiza de catre operatorii de publicitate prin efort propriu, continutul informativ al acestora urmand a fi pus la dispozitie de catre Primaria Municipiului Brasov. In cazul in care acest lucru nu este posibil, sitemele publicitare se vor decora cu material alb.
Casetele luminoase amplasate pe stalpii de folosinta in comun vor fi amenajate in perioada lipsei contractelor de publicitate cu informatii de utilitate publica si educationale, prin efort propriu al operatorului de publicitate ce detine acele casete, iar continutul informativ al acestora va fi pus la dispozitie de catre Primaria Municipiului Brasov.
c. Se interzice aplicarea (inscriptionarea) firmelor, reclamelor si textelor publicitare direct pe imprejmuirile sau zidurile imobilelor prin diverse metode grafice.
d. Se interzice amplasarea unui sistem publicitar fara obtinerea autorizatiei de construire, act emis de catre Primaria Mun. Brasov si fara acordul tuturor proprietarilor imobilului in cauza. Certificatul de urbanism va constitui avizul de principiu din partea Primariei, necesar si obligatoriu la incheierea contractului cu proprietarii imobilului pe care sa va amplasa panoul publicitar.
e. Nu se elibereaza autorizatie de construire pentru amplasarea de firme si sisteme publicitare pe constructii neautorizate sau constructii la care au fost facute interventii neautorizate, conform legii.
f. Pentru activitatea de reclama, publicitate si afisaj desfasurata atat pe domeniul public al municipiului Brasov, cat si pe cel privat, beneficiarii reclamei vor plati taxa de reclama si publicitate catre bugetul local. In acest sens operatorii de publicitate vor depune lunar la Directia Fiscala Brasov si la serviciului de specialitate din Primaria Mun. Brasov situatia lunara a contractelor de reclama si publicitate, analitic pe fiecare sistem publicitar si perioada, cu precizarea sumelor ce constituie baza de calcul a taxei de reclama si publicitate.
g. Taxa de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati comerciale, aflate inafara interesului public.
h. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor si fara vedere directa din exteriorul incintei.
i. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie precum si alte panouri continand informatii de utilitate publica si educationale.
j. In functie de interesul public local la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, in termen de 72 de ore de la notificare, proprietarul sistemului publicitar este obligat sa elibereze si sa predea terenul liber de orice sarcini.
k. Firmele de publicitate au obligatia de a lipi la vedere pe orice sistem de publicitate, autocolant cuprinzand date de identificare a titularului precum si numarul autorizatiei de construire.
l. Pretul de pornire a licitatiilor publice pentru inchirierea terenurilor destinate amplasarii de sisteme publicitare luminoase si iluminate va include taxa de ocupare a domeniului public (stabilita prin H.C.L. in vigoare) si contravaloarea consumului de energie electrica estimat/calculat pentru fiecare sistem publicitar in parte. Racordarea suporturilor publicitare iluminate la reteaua de iluminat se va face numai cu avizul operatorului serviciului de iluminat public.
m. In Poiana Brasov publicitatea de marca se face numai cu aprobarea autoritatilor administratiei publice locale, iar reclama in folos propriu- la locul desfasurarii activitatii – se face in conditiile art.
12. In Poiana Brasov nu se accepta reclama de mari dimensiuni amplasata pe fatade, calcane, acoperisuri, chioscuri.
n. Materialele din care se vor executa sistemele publicitare vor fi de buna calitate, rezistente la intemperii si vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbana a zonei in care sunt amplasate.
o. Proprietarii sistemelor publicitare au obligatia intretinerii si mentinerii acestora intr-o stare estetica buna precum si obligatia asigurarii reglajelor si bunei functionari a ceasurilor digitale, acolo unde este cazul.
p. Este interzisa amplasarea, pe raza municipiului Brasov, a oricarui tip de sistem publicitar in scopul promovarii, publicitatii unor oameni si/sau partide politice.
r. Cazurile ce nu se incadreaza in prezentul regulament, se vor supune aprobarii Consiliul Local al Municipiului Brasov.